تبلیغات محیطی در مرکز خرید

مراکز تجاری و تفریحی یا همان مراکز خرید به مفهوم کلی به مراکزی سرپوشیده و یا روبازی اطلاق میگردد که تعدادی فروشگاه را شامل گردیده که این فروشگاهها می توانند از یک یا چند صنف مختلف تشکیل گردند.این محل کانون دادو ستد بوده و ارتباط مستقیم بین عرضه و تقاضا را برقرار می نماید.فضاهای اجتماعی موجود در بازارها سبب گردیده است تا بازارها تنها مکانی برای رفع نیازهای روزمره نباشند بلکه بسیاری از رویدادها در فضاها و مکانهای مختلف بازار انجام پذیرد.