تبلیغات محیطی در میادین ورزشی و ورزشگاه ها

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻣﻘﺮرات رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ورزﺷﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
زﻣﻴﻨﻬﺎي ورزﺷﻲ ازﻧﻈﺮ اﺑﻌﺎد،وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات وﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر،ﺣﺮارت،ﭼﺮﺧﺶ ﻫﻮاو...وﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ وﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﻧﻬﺎﺑﺎاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ورزﺷﻲ - ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ دراﺣﺪاث اﻣﺎﻛﻦ ورزﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎراﻫﻤﻴﺖ دارد.