تبلیغات محیطی در نوار نقاله

فیلتر لیست بیلبوردها

جستجو:
استان و شهر :
موقعیت مکانی :
نوع رسانه :
نحوه اجرا :

نمایش بیلبوردها برروی نقشه


بیلبورد تبلیغاتی نوار نقاله فرودگاه ساری

کد تابلو : 2721-115
ابعاد : 5 × 1.20 متر
مساحت : 6 متر مربع
استان : مازندران
شهر : ساری
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی نوار نقاله فرودگاه ساری

کد تابلو : 2721-116
ابعاد : 5 × 1.20 متر
مساحت : 6 متر مربع
استان : مازندران
شهر : ساری
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی نوار نقاله فرودگاه ساری

کد تابلو : 2721-117
ابعاد : 7 × 1.5 متر
مساحت : 10.5 متر مربع
استان : مازندران
شهر : ساری
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی نوار نقاله فرودگاه ساری

کد تابلو : 2721-118
ابعاد : 5 × 1.20 متر
مساحت : 6 متر مربع
استان : مازندران
شهر : ساری
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی نوار نقاله فرودگاه ساری

کد تابلو : 2721-119
ابعاد : 3.5 × 0.80 متر
مساحت : 2.8 متر مربع
استان : مازندران
شهر : ساری
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی نوار نقاله فرودگاه ساری

کد تابلو : 2721-123
ابعاد : 3.5 × 80 متر
مساحت : 280 متر مربع
استان : مازندران
شهر : ساری
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی نوار نقاله فرودگاه هاشمی نژاد مشهد

کد تابلو : 1225-239
ابعاد : 1 × 5.5 متر
مساحت : متر مربع
استان : خراسان رضوی
شهر : مشهد
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی روی نوار نقاله فرودگاه مشهد

کد تابلو : 1225-240
ابعاد : 1 × 4 متر
مساحت : 4 متر مربع
استان : خراسان رضوی
شهر : مشهد
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی نوار نقاله فرودگاه مهرآباد تهران

کد تابلو : 1225-9B
ابعاد : 3 × 8 متر
مساحت : متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی نوار نقاله فرودگاه هاشمی نژاد مشهد

کد تابلو : 1225-307
ابعاد : 1 × 8 متر
مساحت : متر مربع
استان : خراسان رضوی
شهر : مشهد
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد