تبلیغات محیطی در سالن عمومی

فیلتر لیست بیلبوردها

جستجو:
استان و شهر :
موقعیت مکانی :
نوع رسانه :
نحوه اجرا :

نمایش بیلبوردها برروی نقشه


بیلبورد تبلیغاتی سالن ورودی سالن عمومی شهید صدوقی یزد

کد تابلو : 310-5540
ابعاد : 2 × 8 متر
مساحت : متر مربع
استان : یزد
شهر : یزد
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی سالن عمومی بندر عباس

کد تابلو : 4436-101
ابعاد : 2.5 × 5.5 متر
مساحت : متر مربع
استان : هرمزگان
شهر : بندر عباس
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن عمومی فرودگاه مهرآباد تهران

کد تابلو : 1225-1B1-6
ابعاد : 2.5 × 5.2 متر
مساحت : 13.25 متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن عمومی فرودگاه مهرآباد تهران

کد تابلو : 1225-1A
ابعاد : 2.5 × 25 متر
مساحت : متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن عمومی فرودگاه مهرآباد تهران

کد تابلو : 1225-2A
ابعاد : 2.5 × 25 متر
مساحت : متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

استند تبلیغاتی سالن عمومی فرودگاه مهرآباد تهران

کد تابلو : 1225-8A
ابعاد : 0.5 × 1.7 متر
مساحت : 0.85 متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : عمودی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن عمومی فرودگاه مهرآباد تهران

کد تابلو : 1225-6A
ابعاد : 1.5 × 15 متر
مساحت : متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن عمومی فرودگاه مهرآباد تهران

کد تابلو : 1225-12A
ابعاد : 1 × 5 متر
مساحت : متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی سالن عمومی بندر ماهشهر

کد تابلو : 3282-106
ابعاد : 1.8 × 8 متر
مساحت : 15 متر مربع
استان : خوزستان
شهر : بندر ماهشهر
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن عمومی هاشمی نژاد مشهد

کد تابلو : 1225-303
ابعاد : 1.5 × 5.5 متر
مساحت : متر مربع
استان : خراسان رضوی
شهر : مشهد
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد