تبلیغات محیطی در سالن عمومی فرودگاه

فیلتر لیست بیلبوردها

جستجو:
استان و شهر :
موقعیت مکانی :
نوع رسانه :
نحوه اجرا :

نمایش بیلبوردها برروی نقشه


بیلبورد تبلیغاتی سالن عمومی فرودگاه شهید صدوقی یزد

کد تابلو : 310-5503
ابعاد : 2 × 10 متر
مساحت : متر مربع
استان : یزد
شهر : یزد
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن عمومی فرودگاه شهید صدوقی یزد

کد تابلو : 310-5545
ابعاد : 1.20 × 3.5 متر
مساحت : 4.2 متر مربع
استان : یزد
شهر : یزد
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن عمومی فرودگاه شهید صدوقی یزد

کد تابلو : 310-5542
ابعاد : 1.20 × 3.5 متر
مساحت : 4.2 متر مربع
استان : یزد
شهر : یزد
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن عمومی فرودگاه شهید صدوقی یزد

کد تابلو : 310-5541
ابعاد : 1.5 × 10 متر
مساحت : 15 متر مربع
استان : یزد
شهر : یزد
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی سالن عمومی فرودگاه عسلویه

کد تابلو : 1225-115
ابعاد : 1.5 × 4 متر
مساحت : 6 متر مربع
استان : بوشهر
شهر : عسلویه
نوع تیپ : افقی
جهت دید : شرق به غرب
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی وسط سالن عمومی فرودگاه فرودگاه ساری

کد تابلو : 2721-101
ابعاد : × متر
مساحت : متر مربع
استان : مازندران
شهر : ساری
نوع تیپ : ---
جهت دید : شرق به غرب
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن عمومی فرودگاه فرودگاه ساری

کد تابلو : 2721-102
ابعاد : 5 × 0.8 متر
مساحت : 4 متر مربع
استان : مازندران
شهر : ساری
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن عمومی فرودگاه فرودگاه ساری

کد تابلو : 2721-103
ابعاد : 5 × 1.20 متر
مساحت : 6 متر مربع
استان : مازندران
شهر : ساری
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن عمومی فرودگاه فرودگاه ساری

کد تابلو : 2721-104
ابعاد : 5 × 1.5 متر
مساحت : 7.5 متر مربع
استان : مازندران
شهر : ساری
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی سالن عمومی فرودگاه فرودگاه ساری

کد تابلو : 2721-105
ابعاد : 7 × 2 متر
مساحت : 14 متر مربع
استان : مازندران
شهر : ساری
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد