تبلیغات محیطی در ترمینال فرودگاه

فیلتر لیست بیلبوردها

جستجو:
استان و شهر :
موقعیت مکانی :
نوع رسانه :
نحوه اجرا :

نمایش بیلبوردها برروی نقشه


تابلو تبلیغاتی ترمینال فرودگاه کرمانشاه

کد تابلو : 432-104
ابعاد : 3 × 4 متر
مساحت : 12 متر مربع
استان : کرمانشاه
شهر : کرمانشاه
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی سر درب خروجی ترمینال فرودگاه مهر آباد تهران

کد تابلو : 46-103
ابعاد : × متر
مساحت : 50 متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : ندارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی سر درب خروجی ترمینال فرودگاه مهر آباد تهران

کد تابلو : 46-104
ابعاد : × متر
مساحت : 40 متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : ندارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تلویزیون تبلیغاتی ترمینال فرودگاه مهر آباد تهران

کد تابلو : 46-108
ابعاد : × متر
مساحت : 16 متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : ---
جهت دید : ---
روشنایی : ---
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی بک لایت ترمینال فرودگاه مهر آباد تهران

کد تابلو : 46-110
ابعاد : × متر
مساحت : 16 متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی بک لایت ترمینال فرودگاه مهر آباد تهران

کد تابلو : 46-109
ابعاد : × متر
مساحت : 16 متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی بک لایت ترمینال فرودگاه مهر آباد تهران

کد تابلو : 46-111
ابعاد : × متر
مساحت : 16 متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی بک لایت ترمینال فرودگاه مهر آباد تهران

کد تابلو : 46-112
ابعاد : × متر
مساحت : 16 متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

تابلو تبلیغاتی بک لایت ترمینال فرودگاه مهر آباد تهران

کد تابلو : 46-113
ابعاد : × متر
مساحت : 16 متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

فضای تبلیغاتی SMD داخل ترمینال فرودگاه مهر آباد تهران

کد تابلو : 46-120
ابعاد : × متر
مساحت : 26 متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : ---
جهت دید : ---
روشنایی : ---
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد