تبلیغات محیطی در بلوار ورودی فرودگاه

فیلتر لیست بیلبوردها

جستجو:
استان و شهر :
موقعیت مکانی :
نوع رسانه :
نحوه اجرا :

نمایش بیلبوردها برروی نقشه


بیلبورد دو وجهی بلوار ورودی فرودگاه عسلویه

کد تابلو : 1225-113
ابعاد : 4 × 8 متر
مساحت : متر مربع
استان : بوشهر
شهر : عسلویه
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد دو وجهی بلوار ورودی فرودگاه بین المللی عسلویه

کد تابلو : 1225-114
ابعاد : 4 × 8 متر
مساحت : 32 متر مربع
استان : بوشهر
شهر : عسلویه
نوع تیپ : افقی
جهت دید : شمال به جنوب
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی بلوار ورودی فرودگاه اصفهان

کد تابلو : 1975-10
ابعاد : 4.5 × 8 متر
مساحت : 36 متر مربع
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
نوع تیپ : عمودی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی بلوار ورودی فرودگاه اصفهان

کد تابلو : 1975-12
ابعاد : 2.80 × 11 متر
مساحت : 31 متر مربع
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی بلوار ورودی فرودگاه بین المللی بوشهر

کد تابلو : 1225-136
ابعاد : 8 × 4 متر
مساحت : 16 متر مربع
استان : بوشهر
شهر : بوشهر
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی بلوار ورودی فرودگاه قشم

کد تابلو : 1225-139
ابعاد : 3 × 5 متر
مساحت : متر مربع
استان : هرمزگان
شهر : قشم
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی بلوار ورودی فرودگاه اردبیل

کد تابلو : 3115-133
ابعاد : 11 × 5 متر
مساحت : 55 متر مربع
استان : اردبیل
شهر : اردبیل
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی بلوار ورودی فرودگاه مهرآباد تهران

کد تابلو : 576-2100
ابعاد : 10.18 × 5.65 متر
مساحت : 57 متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی بلوار ورودی فرودگاه مهرآباد تهران

کد تابلو : 576-2101
ابعاد : 10.18 × 5.65 متر
مساحت : 57 متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد

بیلبورد تبلیغاتی بلوار ورودی فرودگاه مهرآباد تهران

کد تابلو : 576-2102
ابعاد : 10.18 × 5.65 متر
مساحت : 57 متر مربع
استان : تهران
شهر : تهران
نوع تیپ : افقی
جهت دید : ---
روشنایی : دارد
وضعیت ترافیک : ---

جزئیات بیشتر برای اجاره بیلبورد