تبلیغات محیطی در تاکسی شهری

تاکسي :
تاکسي عبارت است از وسيله نقليه اي - اعم از سواري، استيشن يا هر خودروي مناسب ديگر است که که داراي مشخصات معين شده، در آئين نامه است و با امتياز بهره برداري که از طرف سازمان تاکسيراني صادر مي شود، به صورت يکي از سرويسهاي تاکسي شهري به جابجايي مسافر در درون شهر مي پردازد .