تبیلغات محیطی در شهرها و استان های ایران

تهران

بدون تصویر
جمعیت : 8,244,535 نفر
مساحت : 730 متر مربع

خراسان رضوی

بدون تصویر
جمعیت : 5,994,402 نفر
مساحت : 118,854 متر مربع

اصفهان

بدون تصویر
جمعیت : 4,879,312 نفر
مساحت : 107,027 متر مربع

فارس

بدون تصویر
جمعیت : 4,596,658 نفر
مساحت : 122,608 متر مربع

آذربایجان غربی

بدون تصویر
جمعیت : 3,080,576 نفر
مساحت : 37,059 متر مربع

آذربایجان شرقی

بدون تصویر
جمعیت : 3,724,620 نفر
مساحت : 45,491 متر مربع

گیلان

بدون تصویر
جمعیت : 2,480,874 نفر
مساحت : 14,044 متر مربع

مازندران

بدون تصویر
جمعیت : 3,073,943 نفر
مساحت : 23,756 متر مربع

گلستان

بدون تصویر
جمعیت : 1,777,014 نفر
مساحت : 20,367 متر مربع

کرمان

بدون تصویر
جمعیت : 2,938,988 نفر
مساحت : 181,714 متر مربع

خوزستان

بدون تصویر
جمعیت : 4,531,720 نفر
مساحت : 64,057 متر مربع

یزد

بدون تصویر
جمعیت : 1,074,428 نفر
مساحت : 86,769 متر مربع

کرمانشاه

بدون تصویر
جمعیت : 1,938,060 نفر
مساحت : 24,998 متر مربع

البرز

بدون تصویر
جمعیت : 2,412,513 نفر
مساحت : 5,833 متر مربع

خراسان جنوبی

بدون تصویر
جمعیت : 732,192 نفر
مساحت : 151,193 متر مربع

خراسان شمالی

بدون تصویر
جمعیت : 867,727 نفر
مساحت : 28,434 متر مربع

هرمزگان

بدون تصویر
جمعیت : 1,578,183 نفر
مساحت : 70,697 متر مربع

قم

بدون تصویر
جمعیت : 1,151,672 نفر
مساحت : 11,316 متر مربع

مرکزی

بدون تصویر
جمعیت : 1,413,959 نفر
مساحت : 29,530 متر مربع

سیستان و بلوچستان

بدون تصویر
جمعیت : 2,534,327 نفر
مساحت : 187,502 متر مربع

زنجان

بدون تصویر
جمعیت : 1,015,734 نفر
مساحت : 21,773 متر مربع

سمنان

بدون تصویر
جمعیت : 631,218 نفر
مساحت : 97,491 متر مربع

کردستان

بدون تصویر
جمعیت : 1,493,645 نفر
مساحت : 28,203 متر مربع

همدان

بدون تصویر
جمعیت : 1,758,268 نفر
مساحت : 19,368 متر مربع

قزوین

بدون تصویر
جمعیت : 1,201,565 نفر
مساحت : 15,549 متر مربع

ایلام

بدون تصویر
جمعیت : 557,599 نفر
مساحت : 20,133 متر مربع

لرستان

بدون تصویر
جمعیت : 1,754,243 نفر
مساحت : 28,294 متر مربع

چهار محال و بختیاری

بدون تصویر
جمعیت : 895,263 نفر
مساحت : 16,332 متر مربع

کهکیلویه و بویر احمد

بدون تصویر
جمعیت : 629,658 نفر
مساحت : 16,249 متر مربع

بوشهر

بدون تصویر
جمعیت : 1,032,949 نفر
مساحت : 22,742 متر مربع

اردبیل

بدون تصویر
جمعیت : 1,248,488 نفر
مساحت : 17,953 متر مربع

اردبیل

بدون تصویر
جمعیت : 0 نفر
مساحت : 0 متر مربع

هرمزگان

بدون تصویر
جمعیت : 0 نفر
مساحت : 0 متر مربع

کابل

بدون تصویر
جمعیت : 2,850,000 نفر
مساحت : 425 متر مربع